DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa w Lubieszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Szkoły Podstawowej w Lubieszewie.

Data publikacji strony internetowej: 2012. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02.

Strona internetowa internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie internetowej nie zapewniono alternatywy w postaci tekstowej dla treści nietekstowych,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • W kodzie HTML nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Elementy aktywne, takie jak linki czy odnośniki są niejednoznaczne,
 • Brak możliwości zlokalizowania, znalezienia podstron przynajmniej na dwa sposoby,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Borowska - Leszczyszyn, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503073508. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.     Wejścia są 2, oba od strony parkingu, oba zamykane od wewnątrz na czas trwania zajęć; w przedsionku wejścia głównego znajduje się dzwonek przywołujący pracownika.

2.     Szkoła jest budynkiem parterowym, ma hol główny i jeden korytarz, z którego można się dostać do sal lekcyjnych. Nie ma schodów wewnętrznych i wind. Do wejścia głównego prowadzi kilka schodów, do wejścia od strony szatni (dla uczniów) prowadzą 2 schodki.

3.     Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

4.     Brak miejsc parkingowych i innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

5.     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. - Brak takich informacji.

6.     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. - Brak takich informacji.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.