Wigilia Emeryci

 scwew

http://scwew.nowydworgdanski.pl/

 

 

            Nasza szkoła przystąpiła do projektu (jest jednym z 7 partnerów) Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW - jedynym
w województwie pomorskim).

            Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)
to specjalistyczny zespół  działający przy SOSW w Nowym Dworze Gd. Jego celem jest   udzielanie  wsparcia  przedszkolom  i  szkołom  ogólnodostępnym  w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej  ich  indywidualne  potrzeby  i  możliwości.  Podejmowane  działania w perspektywie  długofalowej  mają  służyć  wspieraniu  przedszkola/szkoły  w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej − budować zasady społeczeństwa włączającego.

            Wsparcie w pracy z grupą zróżnicowaną w naszej szkole otrzymują nauczyciele: obserwacje dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, ustalenie działań poobserwacyjnych, wsparcie w analizowaniu opinii i orzeczeń, tworzenia IPET, wypożyczenie sprzętu i programów potrzebnych do pracy z dziećmi, szkolenia i konsultacje adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb; pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy; rodzice – szkolenia online i stacjonarne na tematy wynikające z diagnoz; uczniowie – udział w warsztatach, prelekcjach oraz interwencjach.